Mae Tyfu Caerdydd yn elusen gofrestredig yng Nghymru sy’n cefnogi pobl o bob oed a chefndir i ddatblygu a chynnal gerddi cymunedol a mannau tyfu a rennir ar gyfer iechyd, llesiant a bywyd gwyllt.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth am yr hyn wybodaeth bersonol mae Tyfu Caerdydd yn ei chasglu.  Mae’n berthnasol i wybodaeth rydym ni’n ei chasglu ynglŷn â:

 • Ymwelwyr â’r wefan hon
 • Gwirfoddolwyr a Gwirfoddolwyr Arweiniol sy’n cymryd rhan mewn sesiynau a gweithdai gyda ni neu sy’n cael eu cyfeirio i Tyfu Caerdydd
 • Gweithwyr (cyfredol a chyn-weithwyr) ac ymgeiswyr am swyddi
 • Pobl sy’n ymweld, yn mynychu ein digwyddiadau/gweithdai, neu sy’n cysylltu â ni
 • Pobl o sefydliadau partner

Y rheolwr data yw Tyfu Caerdydd ac mae ein cyfeiriad cofrestru yn: 460 Cowbridge Road West, Caerdydd CF5 5BZ. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu sut a pham rydym ni’n prosesu data personol, cysylltwch â ni ar: info@growcardiff.org gan nodi Hysbysiad Preifatrwydd ym mlwch Pwnc eich e-bost.

Pa wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu amdanoch chi?

Bydd y data personol rydym ni’n ei gasglu amdanoch chi’n amrywio yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych chi’n gofyn amdano gennym ni. Fel rheol rydym ni ond yn casglu’r data rydym ni ei angen i’ch cefnogi yn y ffordd rydych chi wedi gofyn i ni ei wneud.  Fel gofyniad sylfaenol byddwn fel arfer yn casglu:

 • eich enw
 • eich cyfeiriad e-bost

Os ydych chi, er enghraifft, wedi cysylltu gydag ymholiad am weithdy neu hyfforddiant byddwn yn casglu eich enw a’ch cyfeiriad e-bost fel y gallwn ni gysylltu â chi gyda manylion pellach.  Efallai y byddwn ni hefyd yn anfon e-bost atoch chi gyda gwybodaeth am weithdai neu ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol a allai fod o ddiddordeb i chi. 

O bryd i’w gilydd, yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych chi ei angen, efallai y byddwn ni hefyd yn gofyn am y wybodaeth ychwanegol ganlynol ac yn defnyddio hon yn y ffyrdd canlynol:

 • Rhif ffôn/ffôn symudol:  Os yw eich ymholiad yn fwy cymhleth neu’n fanwl, efallai y byddwn yn gofyn am eich rhif ffôn symudol fel y gallwn ni siarad â chi yn uniongyrchol am eich ymholiad.  
 • Cyfle Cyfartal:  Os ydych chi’n cymryd rhan yn ein prosiectau neu wasanaethau, efallai y byddwn ni’n gofyn i chi lenwi ffurflen fonitro cyfle cyfartal.  Mae hyn yn cofnodi rhyw, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, statws cyflogaeth, p’un a ydych chi’n ystyried bod gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd, ethnigrwydd, statws llety, crefydd.  Rydych chi’n cadw’r hawl i beidio â llenwi’r ffurflen hon nac i ateb unrhyw gwestiynau nad ydych chi’n dymuno eu gwneud.  Mae’r holl ddata yn ddienw er mwyn i Tyfu Caerdydd fonitro pa mor agored a hygyrch ydym ni i bobl o bob cefndir.  Rydych chi’n cadw’r hawl i dynnu’r wybodaeth rydych chi wedi’i darparu yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Manylion Taliad: Os byddwch chi’n gwneud taliad i Tyfu Caerdydd, efallai y byddwn ni’n casglu gwybodaeth talu gennych chi fel manylion cerdyn credyd neu ddebyd neu wybodaeth banc at ddibenion cymryd taliad.
 • Atgyfeiriadau at brosiect Tyfu’n Dda:  Os cewch eich cyfeirio at brosiect Tyfu’n Dda byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth bersonol amdanoch chi.  Bydd hyn yn cynnwys eich cyfeiriad a gall gynnwys gwybodaeth am eich iechyd. Rydym ni’n casglu’r wybodaeth hon er mwyn sicrhau y gallwn ni gadw unrhyw un sy’n cael ei gyfeirio at y prosiect yn ddiogel a bod y gwasanaeth rydym ni’n ei ddarparu yn briodol ac yn cydnabod angen unigol.
 • Gwybodaeth arall rydym ni’n ei chasglu: Os ydych chi’n gohebu â ni yn gyffredinol, er enghraifft i godi ymholiad, sylw neu gŵyn am unrhyw un o’n prosiectau neu wasanaethau, byddwn hefyd yn casglu unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn dewis ei hanfon atom yn yr ohebiaeth honno.

Beth mae’r Gyfraith yn ei ddweud am ddiogelu gwybodaeth bersonol

Mae’r Gyfraith ar Ddiogelu Data yn deillio o wahanol ddarnau o ddeddfwriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) sy’n dod i rym ym mis Mai 2018. Mae’r GDPR yn nodi mai dim ond os oes sail gyfreithiol i wneud hynny y gellir prosesu data personol (gwybodaeth sy’n ymwneud â pherson y gellir ei adnabod yn unigol). Byddai gweithgareddau fel casglu, storio a defnyddio gwybodaeth bersonol yn dod o dan ddiffiniad y GDPR o brosesu. Mae’r GDPR yn darparu chwe rheswm cyfreithiol y gellir prosesu neu ddefnyddio gwybodaeth bersonol mewn ffordd gyfreithlon. Er mwyn i’r prosesu gael ei ganiatáu gan y gyfraith, rhaid i o leiaf un o’r seiliau cyfreithiol fod yn berthnasol.

Y pum sail gyfreithiol sydd fwyaf perthnasol i ddefnydd Tyfu Caerdydd o’ch gwybodaeth bersonol yw:

 • Caniatâd
 • Buddiant cyfreithlon
 • Contract
 • Rhwymedigaeth Gyfreithiol
 • Diddordebau Hanfodol

Sut ydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu?

Bydd Tyfu Caerdydd yn prosesu neu’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol dim ond os ydym ni wedi:

 • gofyn i chi a bod gennych chi gofnod o’ch caniatâd datganedig a diweddar i ni wneud hynny, neu
 • ‘fuddiant cyfreithlon’ i wneud hynny er mwyn cefnogi ein dibenion elusennol. Bydd ein defnydd yn deg a chytbwys ac ni fydd byth yn cael effaith ormodol ar eich hawliau, neu
 • gontract gyda chi y gallwn ni ei gyflawni drwy ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unig, er enghraifft i anfon eitem yr ydych chi wedi gofyn amdani atoch, neu
 • rwymedigaeth gyfreithiol i ddefnyddio neu ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, er enghraifft mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith gadw cofnodion o roddion a roddir i ni gyda Chymorth Rhodd am 4 blynedd, neu
 • mewn sefyllfaoedd eithafol, fel damwain neu argyfwng meddygol, efallai y byddwn ni’n rhannu eich manylion personol gyda’r gwasanaethau brys os yw’n hanfodol er mwyn cadw bywyd (eich un chi neu berson arall) i ni wneud hynny. Dyma’r sail ‘diddordeb hanfodol ‘ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Ar ôl yr argyfwng, byddwn bob amser yn ceisio rhoi gwybod i chi am sut roedd yn rhaid i ni ddefnyddio eich gwybodaeth yn y sefyllfa eithafol honno

Mae’r GDPR yn blaenoriaethu ystyried y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu pob data personol yn ofalus, uwchlaw dibyniaeth ar ganiatâd. Felly ni fyddwn yn dibynnu yn gyffredinol ar ganiatâd fel sail ar gyfer prosesu data personol. Yn yr amgylchiadau cyfyngedig lle gallwn ni ddibynnu ar ganiatâd, e.e. at rai dibenion marchnata, byddwn yn cael hyn yn benodol wrth gasglu’r data a bydd natur unrhyw ganiatâd o’r fath yn cael ei esbonio’n llawn.

Ni fyddwn yn blaenoriaethu ein buddiannau’n ormodol fel Elusen dros eich buddiannau fel unigolyn. Byddwn bob amser yn cydbwyso ein buddiannau gyda’ch hawliau chi. Byddwn ond yn defnyddio gwybodaeth bersonol mewn ffordd ac at ddiben y byddech chi’n ei ddisgwyl yn rhesymol yn unol â’r Polisi hwn.

Ni fydd Tyfu Caerdydd yn rhentu, cyfnewid nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i sefydliadau eraill iddynt ei defnyddio yn eu gweithgareddau marchnata eu hunain.

Ymgeiswyr am swyddi

Os ydych chi’n gwneud cais i weithio yn Tyfu Caerdydd, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei chyflenwi i ni i brosesu eich cais ac i fonitro ystadegau recriwtio. Efallai y byddwn ni’n datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, er enghraifft lle rydym ni am gymryd geirda neu gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ond dim ond ar ôl eich hysbysu yn gyntaf ac ennill eich caniatâd y byddem ni’n gwneud hynny.

Ynglŷn â’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu a’i chadw

Hyd at a gan gynnwys y cam rhestr fer:

Y wybodaeth y byddwn ni’n ei chasgluSut rydym ni’n casglu’r wybodaethPam rydym ni’n casglu’r wybodaethSut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth a sut y gallwn ni rannu’r wybodaeth
Eich enw a’ch manylion cyswllt (hy cyfeiriad, rhifau cartref a ffôn symudol, cyfeiriad e-bost)Gennych chiBuddiant cyfreithlon: cynnal proses recriwtio deg Buddiant cyfreithlon: symud ymlaen â’ch cais, trefnu cyfweliadau a rhoi gwybod i chi am y canlyniad ar bob camGalluogi Tyfu Caerdydd i gysylltu â chi i symud ymlaen â’ch cais, trefnu cyfweliadau a rhoi gwybod i chi am y canlyniad
Manylion am eich cymwysterau, profiad, hanes cyflogaeth (gan gynnwys teitlau swyddi, cyflog ac oriau gwaith) a’ch diddordebauGennych chi chi, yn y ffurflen gais wedi’i llenwi a’r nodiadau cyfweliad (os yw’n berthnasol)Buddiant cyfreithlon: cynnal proses recriwtio deg Buddiant cyfreithlon: gwneud penderfyniad gwybodus i greu rhestr fer ar gyfer cyfweliad ac (os yw’n berthnasol) i recriwtioGwneud penderfyniad recriwtio gwybodus Bydd y person sy’n gwneud y penderfyniad a chreu rhestr fer yn derbyn manylion dan ffugenw neu’n ddienw yn unig; os cewch eich gwahodd am gyfweliad, bydd y cyfwelydd yn derbyn manylion nad ydynt yn ddienw
Eich tarddiad hiliol neu ethnig, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, crefyddol neu gredoau tebygGennych chi, mewn ffurflen fonitro cyfle cyfartal dienw wedi’i chwblhauCydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac am resymau o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol (cyfle cyfartal neu driniaeth)Cydymffurfio â’n rhwymedigaethau monitro cyfle cyfartal ac i ddilyn ein polisïau cydraddoldeb a pholisïau eraill
Gwybodaeth am eich cofnod troseddolGennych chi chi, yn eich ffurflen gais wedi’i llenwiCydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol Am resymau o fudd sylweddol i’r cyhoedd (atal neu ganfod gweithredoedd anghyfreithlon, a diogelu’r cyhoedd rhag anonestrwydd)Gwneud penderfyniad recriwtio gwybodus Cynnal gwiriadau statudol Rhennir gwybodaeth gyda’r DBS ac awdurdodau rheoleiddio eraill yn ôl yr angen
Manylion eich canolwyrO’ch ffurflen gais wedi’i llenwiBuddiant cyfreithlon: cynnal proses recriwtio deg Yn y sector rheoledig, i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol i ofyn am eirdaonCynnal proses recriwtio deg I gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol/rheoleiddiol Rhennir gwybodaeth gyda rheolwyr perthnasol, a’r canolwr

Cyn gwneud penderfyniad terfynol i recriwtio:

Y wybodaeth y byddwn ni’n ei chasgluSut rydym ni’n casglu’r wybodaethPam rydym ni’n casglu’r wybodaethSut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth a sut y gallwn ni rannu’r wybodaeth
Gwybodaeth am eich hanes academaidd a/neu gyflogaeth blaenorol, gan gynnwys manylion unrhyw faterion ymddygiad, cwynion neu berfformiad, arfarniadau, amser a phresenoldeb, o eirdaon a gafwyd amdanoch chi gan gyflogwyr blaenorol.Gan eich canolwyr (byddwch chi wedi darparu eu manylion)Buddiant cyfreithlon: gwneud penderfyniad gwybodus i recriwtio I gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol Buddiannau cyfreithlon: cynnal cofnodion cyflogaeth ac i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, rheoleiddio a llywodraethu ac arferion cyflogaeth daI gael y geirda perthnasol amdanoch chi I gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol/rheoleiddiol Rhennir gwybodaeth gyda rheolwyr perthnasol 
Gwybodaeth am eich cymwysterau academaidd a phroffesiynol.Gennych chi, gan eich darparwr addysg, gan y corff proffesiynol perthnasolBuddiant cyfreithlon: gwirio’r wybodaeth am gymwysterau a ddarperir gennych chiGwneud penderfyniad recriwtio gwybodus
Gwybodaeth am eich cofnod troseddol, mewn tystysgrifau cofnodion troseddol (CRCs) a thystysgrifau cofnodion troseddol gwell (ECRCs) Gennych chi ac oddi wrth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)I gyflawni’r contract cyflogaeth I gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol Buddiant cyfreithlon: gwirio’r wybodaeth cofnodion troseddol a ddarperir gennych chi Am resymau o fudd sylweddol i’r cyhoedd (atal neu ganfod gweithredoedd anghyfreithlon, a diogelu’r cyhoedd rhag anonestrwydd)Gwneud penderfyniad recriwtio gwybodus Cynnal gwiriadau statudol Rhennir gwybodaeth gyda’r DBS ac awdurdodau rheoleiddio eraill yn ôl yr angen
Eich statws cenedligrwydd a mewnfudo a gwybodaeth o ddogfennau cysylltiedig, megis eich pasbort neu wybodaeth adnabod a mewnfudo arall.Gennych chi a, lle bo angen, y Swyddfa GartrefI ymrwymo/cyflawni’r contract cyflogaeth I gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol Buddiant cyfreithlon: i gynnal cofnodion cyflogaethI gynnal gwiriadau hawl i weithio Gellir rhannu gwybodaeth gyda’r Swyddfa Gartref
Copi o’ch trwydded yrru (os yw’n berthnasol)Gennych chiI ymrwymo/cyflawni’r contract cyflogaeth Er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol I gydymffurfio â thelerau ein yswiriantGwneud penderfyniad recriwtio gwybodus I sicrhau bod gennych chi drwydded yrru lân Gellir rhannu gwybodaeth gyda’n hyswiriwr

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’ch data personol. Mae’r rhain yn cynnwys yr hawl i wneud y canlynol:

 • darganfod sut rydym ni’n prosesu eich data personol;
 • gwneud cais i’ch data personol gael ei gywiro os ydych chi’n credu ei fod yn anghywir;
 • cyfyngu ar ein prosesu, neu wrthwynebu, eich data personol;
 • gofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ein dibenion marchnata ein hunain;
 • tynnu’ch caniatâd i ni brosesu eich data personol yn ôl; a
 • chael copi o’ch gwybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch chi. Byddwn yn cymryd camau i wirio eich hunaniaeth cyn ymateb i’ch cais a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl

Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o’r fath ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn: info@growcardiff.org

Datgelu eich gwybodaeth

Mae’r data personol rydych chi’n ei roi i Tyfu Caerdydd yn cael ei gadw’n ddiogel. Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae’n angenrheidiol i Tyfu Caerdydd roi mynediad i’ch gwybodaeth bersonol i staff perthnasol yn ein darparwyr gwasanaethau. Dim ond i’r graddau sy’n angenrheidiol iddynt gyflawni eu gwasanaethau i ni y rhoddir y mynediad hwn. Bydd unrhyw un o’r cwmnïau sy’n cyrchu eich gwybodaeth wrth ddarparu gwasanaethau ar ein rhan yn cael eu llywodraethu gan gyfyngiadau cytundebol llym i sicrhau eu bod yn diogelu eich gwybodaeth ac yn cadw at gyfreithiau diogelu data a phreifatrwydd sy’n berthnasol. Rhestrir ein cyflenwyr trydydd parti isod, gyda dolenni i’w polisïau preifatrwydd eu hunain.

Cyflenwr trydydd partiMath o weithgareddDolen i hysbysiad preifatrwydd
MicrosoftSystemau e-bost a swyddfaMicrosoft
EventbriteCofrestru digwyddiadEventbrite
Survey MonkeyArolygon ar-leinSurvey Monkey
Google FormsArolygon ar-leinGoogle Drive
PaypalTaliadau a rhoddionPaypal
Just GivingRhoddionJust Giving
StreipenRhoddionStreipen
OptimumCardiau rhagdaledigOptimum
XeroCyfrifeg a chyflogresXero
ElementalLlwyfan presgripsiynu cymdeithasol ar-leinElemental
BarclaysBancio / taliadauBarclays

Yn unol â datblygiadau technolegol modern ac arferion gorau, lle mae Tyfu Caerdydd yn defnyddio storfa cwmwl sydd â gweinyddwyr wedi’u lleoli y tu allan i’r EEA, rydym ni’n cymryd pob cam rhesymol i sicrhau cydymffurfiaeth â’r GDPR a’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Efallai y byddwn ni hefyd yn rhannu eich data personol gyda thrydydd partïon os yw’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu gontract, i ymateb i broses gyfreithiol, i ddiogelu ein cwsmeriaid neu staff, i ddiogelu bywydau, cwblhau trafodiad, neu i ddiogelu hawliau neu eiddo Tyfu Caerdydd.

Ffotograffiaeth

Mae’r holl ffotograffiaeth ar y safle hwn yn cael ei atgynhyrchu gyda chaniatâd caredig y ffotograffwyr dan sylw.

Yn gyffredinol, gallwn ddefnyddio ffotograffau/fideos yn ein deunyddiau hyrwyddo a marchnata (gan gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol), os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Sylwer y gellir gweld unrhyw wefannau ar-lein heb gyfyngiad ledled y byd ac nid yn unig yn y Deyrnas Unedig lle mae cyfraith y DU yn berthnasol; unwaith maen nhw ar y rhyngrwyd, gall y delweddau hyn gael eu copïo gan drydydd partïon. Wrth roi eich caniatâd rydych chi’n deall y gellir defnyddio delweddau ar ffurf argraffedig ac electronig.

Ymwelwyr â’n gwefannau

Bydd y rhan fwyaf o wefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn defnyddio cwcis i helpu i addasu eich profiad. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle.

Enw Yn dod i benRheswm
Cwci Caniatâd Ie1 flwyddynSwyddogaethol
Google Analytics2 flyneddDadansoddeg ac Olrhain

Defnyddio cwcis ar ein gwefan

Cwcis trydydd parti

Weithiau rydym ni’n ymgorffori cynnwys fideo a lluniau o wefannau fel YouTube a flickr. Gall tudalennau sydd â’r cynnwys gwreiddio hwn gyflwyno cwcis o’r gwefannau hyn. Yn yr un modd, pan fyddwch chi’n defnyddio un o’r botymau rhannu ar ein gwefan, efallai y bydd cwci yn cael ei osod gan y gwasanaeth rydych chi wedi dewis rhannu cynnwys drwyddo. Dylech wirio gwefan berthnasol y trydydd parti i gael rhagor o wybodaeth am y cwcis hyn.

Sut i reoli cwcis

Os ydych chi’n dymuno cyfyngu, blocio neu ddileu cwcis o’n gwefan – neu unrhyw wefan arall – gallwch ddefnyddio eich porwr i wneud hyn. Mae pob porwr yn wahanol felly gwiriwch ddewislen ‘Help’ eich porwr penodol i ddysgu sut i newid eich dewisiadau cwcis. Cadwch mewn cof, os gwnewch hyn, ni ellir darparu rhai nodweddion personol y wefan hon i chi.

Cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel 

Mae gennym fesurau diogelwch priodol ar waith i atal gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli yn ddamweiniol, neu ei defnyddio neu ei chyrchu mewn ffordd anawdurdodedig. Rydym yn cyfyngu mynediad at eich gwybodaeth bersonol i’r rhai sydd â busnes dilys i fod angen y wybodaeth hon. Bydd y rhai sy’n prosesu eich gwybodaeth yn gwneud hynny mewn modd awdurdodedig yn unig ac maen nhw’n ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd. 

Mae gennym ni hefyd weithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys am dorri diogelwch data a amheuir lle mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn gyfreithiol.

Newidiadau i’r hysbysiad hwn

Rydym ni’n cadw’r hysbysiad hwn dan adolygiad rheolaidd a byddwn yn diweddaru’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Bydd unrhyw newidiadau sylweddol sy’n effeithio ar sut rydym ni’n prosesu eich data personol yn cael eu hysbysu ar ein gwefan ac i chi yn uniongyrchol, cyn belled ag y bo’n ymarferol. 

Os ydych chi’n credu nad ydym wedi cydymffurfio â’r hysbysiad hwn neu wedi gweithredu fel arall nag yn unol â’r GDPR, neu, os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon am y datganiad preifatrwydd hwn neu’r defnydd o’ch data personol, cysylltwch â ni ar: info@growcardiff.org

Gallwch hefyd wneud atgyfeiriad neu gyflwyno cwyn gyda’r Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), er bod yr ICO yn argymell bod camau yn cael eu cymryd i ddatrys y mater gyda ni cyn eu cynnwys nhw.

Datganiad Preifatrwydd Tyfu Caerdydd

Mai 2023

© 2024 Grow Cardiff Registered Charity Number (England and Wales): 1161591 Privacy Policy Web Design & Development By Glue Studio