Iechyd a Lles

Rydym ni’n credu bod garddio cymunedol yn dda i’r corff, y meddwl a’r enaid

Pam Tyfu’n Dda?

Wedi’i ddatblygu yn 2016 mewn partneriaeth âChlwstwr Gofal Sylfaenol De Orllewin Caerdydd, mae ein prosiect rhagnodi cymdeithasol arloesol yn gweithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol lleol i ymgysylltu â phobl â materion iechyd i wella a ffynnu trwy dyfu cymunedol therapiwtig.

Gwyliwch y ffilm fer hon lle mae ein staff yn esbonio beth yw pwrpas y prosiect ac mae gwirfoddolwyr yn rhannu, yn eu geiriau eu hunain, y gwahaniaeth mae’n ei wneud yn eu bywydau.

“Mae’r ardd wedi gwneud i mi deimlo’n fyw eto, dwi’n teimlo fel fi eto”
(Cyfranogwr Tyfu’n Dda)

Ynglŷn â Tyfu’n Dda

Mae’r prosiect yn gwasanaethu cymunedau De-orllewin Caerdydd (Trelái, Caerau, Treganna a Glan yr Afon) ac mae ganddo dri safle: Canolfan Gymunedol Dusty Forge, Meddygfa Lansdowne a Chanolfan Iechyd Glan yr Afon – y syniad yw y gall unrhyw un fynd allan o’u drws ffrynt a bod yn eu gardd leol o fewn 15 munud. Cynhelir y sesiynau bob wythnos, drwy gydol y flwyddyn.

Gan ddefnyddio dull ‘seiliedig ar asedau’ – mae gan bawb rodd, sgil neu brofiad i’w rannu – mae’r prosiect yn ymgysylltu’n gadarnhaol â rhai o aelodau mwyaf ynysig a mwyaf anodd eu cyrraedd y gymuned. Ei nod yw gwella iechyd a lles y rhai sydd wedi’u heffeithio gan iechyd meddwl, iechyd corfforol, unigrwydd ac unigedd, gan weithio ochr yn ochr â chleifion fel gwirfoddolwyr i gyd-ddylunio, cyd-gynhyrchu a chynnal gerddi cymunedol ffyniannus.

Mae’n bwysig iawn gwybod nad yw’r rhan fwyaf o bobl sy’n dod i’r prosiect erioed wedi garddio o’r blaen ac yn sicr nid ydynt yn meddwl amdanyn nhw eu hunain fel garddwyr. Dewch draw i sesiwn wythnosol ac rydych chi bob amser yn cael eich cyfarch gyda gwên fawr, paned da a dewis eang o weithgareddau: hau, plannu a chynaeafu llysiau, ffrwythau a pherlysiau, celf a chrefft ar gyfer yr ardd, gwaith coed ac adeiladu, compostio, taenu gwellt, datblygu cynefinoedd bywyd gwyllt, datblygu pwll, gwneud cawl gyda llysiau yn syth o’r ardd, eistedd a gwrando ar yr adar, ond bob amser gyda thynnu coes a chyfeillgarwch.

Sut rydyn ni’n gwybod bod Tyfu’n Iach yn gweithio?

Mae’n hawdd honni y gall rhywbeth helpu iechyd a lles unigolyn, ond sut rydyn ni’n gwybod bod Tyfu’n Dda wir yn gwneud gwahaniaeth? Rydym ni’n gweithio’n agos iawn gydag Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru i werthuso’r prosiect. Trwy bob sesiwn a thrwy gydol y flwyddyn, rydym ni’n gwrando ar ein cyfranogwyr, gwirfoddolwyr arweiniol, staff, meddygon teulu a phartneriaid, gan gyd-gynhyrchu a datblygu’r prosiect fel bod pobl leol sy’n cymryd rhan yn y prosiect bob amser wrth wraidd yr hyn rydym ni’n ei wneud a sut rydym ni’n ei wneud.

Rwyf wedi gweld manteision y prosiect o ran cefnogi cleifion sy’n dioddef o unigedd cymdeithasol a phroblemau seicogymdeithasol eraill. Rwyf wedi gweld cleifion sydd wedi cael trafferth ers blynyddoedd lawer, yn ffynnu yn amgylchedd cefnogol gardd Tyfu’n Dda (Dr Karen Pardy, meddyg teulu yng Nghlwstwr Gofal Sylfaenol De Orllewin Caerdydd)

Eisiau gwybod mwy?

Os ydych chi’n byw yn ardal de-orllewin Caerdydd ac eisiau gwybod mwy am sut y gallwch chi, aelod o’r teulu neu ffrind gymryd rhan yn Tyfu’n Dda. Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n cefnogi rhywun sy’n byw yn ne-orllewin Caerdydd ac eisiau eu cyfeirio at Tyfu’n Dda, cysylltwch â ni.

© 2024 Grow Cardiff Registered Charity Number (England and Wales): 1161591 Privacy Policy Web Design & Development By Glue Studio